Eis Ekipp

Sally Geschwindt

Responsabel, éducatrice graduée 

Janina Holzheimer

Éducatrice graduée 

Kathrin Jacobs

Psychologin, systhemesch Beroderin

Michael Ferreira Rosado

Éducateur gradué

Dahlia Scalise

Sekretairin

Romaine Schmit

Éducatrice diplômée

Tanja Weis

Éducatrice graduée