famillesPlus

famillesPlus famillesPlus, een psychesch, sozial an edukativen Hëllefsservice, den ob d'Thema Eltereschaft an seng diverse Facetten spezialiséiert ass. D’Servicer sinn accessibel fir all Bierger onofhängeg vun all Ideologien, Philosophien oder Reliounen.

Ons Missioun

famillesPlus adresséiert sech u Famillen a Nout, hei e puer Beispillsituatiounen:

Zousätzlech intervenéiert den Service während an no placementer vu Kanner an Foyeren.

Historique

De Service gett vun der asbl actTogether, geréiert, déi am Mäerz 2012 vun der Fondation Maison de la Porte Ouverte an der Fondation Pro Famila gegrënnt ginn ass am Bestriewen d’Wuel vu Famillien a Nout ze fërderen.

famillesPlus huet en Agrément mam Ministère de la Famille et de l’Intégration an eng Unerkennung als Service « d’aide sociale à l’enfant » vum Office National de l’Enfant (Agrément n EF/AF/31).