Zesumme Hoffnung bréngen
ee Schrëtt nom anerem

Wee si mir

Mir sinn am Dëngscht vu Familjen säit 10 Joer+

D’Associatioun actTogether D’Associatioun actTogether huet als Objektiv d’Promotioun vum Wuelbefannen vun de Kanner a Famillen a Nout, d’Chancegläichheet tëscht Fraen a Männer an d’Ënnerstëtzung vu Persounen a psychescher, sozialer oder materieller Nout. 

Ons Ziler

infoMann & famillesPlus

Ons Servicer

Aktuell verwalt actTogether d’Servicer: infoMann an famillesPlus. D’Servicer sinn accessibel fir all Bierger onofhängeg vun all Ideologien, Philosophien oder Reliounen. 

infoMann infoMann een Informations- a Berodungsservice fir Jongen a Männer, conventionéiert mam Ministère fir Gläichstellung an Diversitéit.

famillesPlus ass en Servicer fir psychesch, sozial an erzéiheresch Hëllef, deen sech op d'Eltereschaft an déi verschidden Aspekter dovu konzentréiert.