À propos

Wee si mir

D’Kraaft an der Eenheet

actTogether ass eng Association ouni Gewënnzweck (asbl), déi vun der Fondation Maison de la Porte Ouverte an der Fondation Pro Familia gegrënnt gouf. D'Asbl gouf am Mäerz 2012 gegrënnt, nom Wëlle vun den zwou Fondatioune fir hir Kompetenzen a Beméiungen ze bündelen, fir zesumme Projeten ëmzesetzen.

D'Verwalten vun der Asbl gëtt vum Verwaltungsrot iwwerholl.

Seng Geschäftsstell ass am N°39, rue de Bouillonzu L-1248 Lëtzebuerg.

Ons Servicer

infoMann infoMann een Informations- a Berodungsservice fir Jongen a Männer, conventionéiert mam Ministère fir Gläichstellung an Diversitéit.

famillesPlus ass en Servicer fir psychesch, sozial an erzéiheresch Hëllef, deen sech op d'Eltereschaft an déi verschidden Aspekter dovu konzentréiert.

Verwaltungsrot

Mme Michèle Kayser

Presidentin

M. Nico Wagner

Vizepresident

M. Robert Braquet

Tresorier

M. Henri Feltgen

Member

Mme Françoise Gillen

Member

M. Romain Lutgen

Member

Mäerz 2012

Grënnung vund er ASBL actTogether

Mee 2012

Éischt Aktivitéiten vum Service famillesPlus

Mee 2012

Éischt Aktivitéiten vum Service infoMann

19 November 2012

Inauguration vum Service infoMann a Präsenz vun der Ministerin fir Gläichstellung, Mme Françoise Hetto-Gaasch